Heart of Pandaria

Оригинальная версия (Original)
(start from 03:28)
Sah Lu
Ta Rey Ah Cray Doh
Glo Ri Ah Foo Gah
Sah LuSah Lu
Ta Rey Ah Cray Doh
Glo Ri Ah Foo Gah
Pro Mi.

(start from 06:33)
Sha gon Maoun
Lao gon chies

Sha gon Mauun
Key dhon laobu

Chaw shing guani
Bach mei longu

Chaw shing guani
Bach mei linghu

Fung Chai jaomin
Fong lu jono

Shah guani Chaw

Maylawes
Hey Lao

Maylawboo
Hey lawi

Chaung mauta
Ehlahun

Doenoe Law